//////

BADANIE ZMIAN SPOŁECZNYCH

Alcock (1993) badał zmiany społeczne i ewolucję krajobrazu w Grecji w czasach panowania Rzymian. Zarówno ślady archeo­logiczne, jak i dokumenty pisane, świadczą tym, że ok. II w. p.n.e. rozpoczął się upadek osadnictwa wiejskiego, trwający do III lub IV w. n.e. Zniknęły niewielkie osady, prawdopo­dobnie z powodu łączenia małych gospodarstw w większe, przypominające latyfundia. Właś­cicielami ziemskimi byli prawdopodobnie do­stojnicy rzymscy, dowodzi to wzrostu zamoż­ności i rozwarstwienia społecznego. Nastąpiła intensyfikacja rolnictwa, ukierunkowanego na eksport ziarna i oliwy z oliwek do Rzymu. Dane paleośrodowiskowe dowodzą erozji gleby wzrostu ilości pyłków makii (powstającej głównie wskutek wypasania) w południowej Argolidzie.

ZWIERZĘTA W ZAGRODACH

Trzymanie zwierząt w zagrodach ułatwiało zbieranie nawozu natural­nego, a pola były prawdopodobnie uprawiane w systemie zmianowym. Zniszczenie gleby na pewnych obszarach Danii spowodowało porzucę- i nie gruntów ornych na początku naszej ery.  Według Lamba (1995) w okresie od 3000 lat BP do początku naszej ery znacznie pogor- j szyły się warunki klimatyczne. Na zachodzie  Wielkiej Brytanii klimat stał się znaczniej: wilgotniejszy, a na wschodzie przejściowo bardziej suchy, choć później jego wilgotność ; nieco wzrosła. Według Lamba był to skutek i wzrostu intensywności cyrkulacji zachodniejbyły od czasu do czasu zalewane przez morze 2800-2500 lat BP (Housley, 1988).

HODOWLA ZWIERZĄT

Hodowano bydło, świnie, owce i kozy, również na handel. Mykeny w okresie największego rozwoju wywierały znaczny wpływ na całą dzisiejszą wschodnią Grecję (rejon Salonik), Cyklady i południowy Peloponez. Mykeńczycy, podobnie jak kreteńczycy regularnie handlowali z Egiptem i Bliskim Wschodem oraz z krajami leżącymi na zachód: Sycylią i południem Włoch.Według Pophama (1994) ok. 3200 lat BP we wschodniej części Morza Śródziemnego nastąpiły duże wstrząsy. Pałace mykeńskie zostały zniszczone, w podobnym czasie upadł Egipt i cywilizacja Hetytów w środkowej Anatolii w Turcji. Istnieją również ślady zniszczeń na innych obszarach, które jednak zostały zdewastowane na skutek wojen.

ZWIĄZANE Z MODĄ

Przykładów tego typu przemian morfologicznych miejs­cowości pod wpływem rozwoju funkcji turystycznej dostarczają liczne wsie, np. na Podhalu czy na półwyspie He!, gdzie przy zachowaniu tradycyjnych siedlisk wiejskich (działki) buduje się nowe, stylizowane, a czasem zupełnie obce fizjonomicznie obiekty noclegowe dla potrzeb przybywających tu masowo turystów. Należy jednak zwrócić uwagę, że bywają współcześ­nie obszary, zwłaszcza w krajach Europy (np. Francja), gdzie zmiana funkcji miejscowości z rolniczej czy pasterskiej na turystyczną nie pociąga za sobą zmian w morfologii osiedla. Jest to związane z modą, ale także z prawną ochroną starych osad wiejskich, w których pozostawia się w nienaruszonej    formie zewnętrzny wygląd domów i całej osady, adaptując   jedynie wnętrza obiektów zgodnie z wymaganiami i potrzebami wypoczywających.

BASEN MORZA KARAIBSKIEGO

Zupełnie inny charakter posiada kolejny, jeden z najmłod­szych na świecie regionów turystycznych, region basenu Morza Karaibskiego, nazywany skrótowo Karaibami. Region ten obejmuje otoczenie Morza Karaibskiego, które tworzą: od zachodu państwa Ameryki Środkowej, od południa kontynent Ameryki Południowej, a od północy i wschodu — wyspy wchodzące w skład archipelagu Wielkich i Małych Antyli. Dynamiczny rozwój turystyki związany z wypoczynkiem nadmorskim rozpoczął się na tym obszarze po uzyskaniu niepodległości przez liczne powstałe tu małe państewka wyspiarskie, dla których szansą rozwoju stała się turystyka.

NADWODNY WYPOCZYNEK

Pojezierze Mazurskie to region związany głównie z wypoczynkiem nadwodnym (żeglarstwo, kajakarstwo itp.) oraz z pobytem w dużych kompleksach leśnych. Zagos­podarowanie turystyczne występuje tu dość równomiernie z koncentracją w najbardziej atrakcyjnych miejscowościach i ma głównie charakter sezonowy. Zarówno indywidualność przyrodnicza, jak i przeszłość historyczna tego obszaru po­zwalają wyróżnić w regionie Pojezierza Mazurskiego siedem rejonów (podregionów) turystycznych. Są to: Pojezierze Brod­nickie, Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Iławskie, Pojezierze Mrągowskie, Kraina Wielkich Jezior, Pojezierze Ełckie i Po­jezierze Suwalskie.

TURYSTYKA POGRANICZNA

Turystyki przygranicznej i tranzytowej — obejmującej jednodniową turystykę przygraniczną w celu zrobienia zaku­pów, wzięcia udziału w imprezach lub złożenia krótkiej wizyty; wiąże się ona z wykorzystaniem istniejącej i przyszłej infrastruktury (motele, zajazdy, stacje obsługi samochodów itp.) usytuowanej wzdłuż głównych tras tranzytowych oraz w obrębie 50-kilometrowej strefy przygranicznej.Pojęcie marki jest tutaj równoznaczne z pakietem składa­jącym się z atrakcji, usług noclegowych i innych, które łatwiej jest sprzedawać jako określony zestaw aniżeli oddzielnie. Koncepcja ta w marketingu nosi nazwę brendingu i jest znanym skutecznym sposobem sprzedaży przy wykorzystaniu określonej nazwy czy symbolu oraz tworzenia pozytywnego wizerunku produktu i firmy. Tworzy się lojalność konsumentów wobec marki, co zapewnia przewagę rynkową.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Wszystkie wymienione wyżej, jak również i wiele innych walorów turystycznych będących produktami pracy ludzkiej stanowią samoistne, wyodrębnione układy niezależne od środowiska przyrodniczego. Istnieje jednak wiele dóbr turys­tycznych wytworzonych pracą ludzką, których pełna atrakcyj­ność turystyczna warunkowana jest ich usytuowaniem w śro­dowisku przyrodniczym. Pałace i zamki lokalizowane w górach lub nad rzekami, Wenecja będąca atrakcją turystyczną z racji zabytków i kanałów stanowiących szlaki komunikacyjne, są jednymi z wielu przykładów współzależności środowiska naturalnego i układów sztucznych.

Nocleg nad morzem

Bardzo dobrym pomysłem jest dzisiaj znalezienie dla siebie komfortowego noclegu nad morzem, więc należy się nad tym wszystkim jak najbardziej zastanowić, a wtedy na pewno wiele zyskamy i zapewnimy sobie to, co dla nas najważniejsze w takiej sytuacji. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, by zastanowić się nieco wcześniej nad takimi wyjazdami, ponieważ rzeczywiście w sezonie jest wielkie zainteresowanie takimi noclegami i jeśli szukamy czegoś na ostatnią chwilę, to trzeba się liczyć nie tylko z większymi kosztami, ale także z tym, że nie uda nam się znaleźć komfortowego miejsca, z jakiego rzeczywiście będziemy zadowoleni z takiego rozwiązania w takiej sytuacji. Dzisiaj rzeczywiście mamy wiele możliwości do wykorzystania, więc należy się nad tym zastanowić, a wtedy na pewno wiele na tym zyskamy i zapewnimy sobie to, co dla nas najlepsze w takim momencie. Noclegi nad morzem to rzeczywiście całkiem sporo rozmaitych propozycji, ale także spor konkurencja, więc rzeczywiście jest to dość ważna sprawa, by zająć się tym nieco wcześniej, a wtedy na pewno wiele na tym zyskamy i zapewnimy sobie to, co dla nas najlepsze w takiej sytuacji. Dzisiaj rzeczywiście będziemy mogli cieszyć się z takich rozwiązań, jakie będą dla nas najbardziej komfortowe w takim momencie. Dzisiaj na pewno mamy wiele możliwości, jeśli chodzi o odpowiednie noclegi, ale trzeba się tym nieco wcześniej zająć, ponieważ rzeczywiście mamy wiele możliwości w tym zakresie, a wtedy rzeczywiście wiele na tym zyskamy i zapewnimy sobie to, co dla nas najlepsze w takim momencie.

Restauracje

Francja jest krajem, w którym na kazdym kroku mozna znalesc restauracje. Nic dziwnego, ze francuska kuchnia slynna jest na calym swiecie. Jesli bowiem istnieje taka konkurencja, w kazdej restauracji jedzenie musi byc perfekcyjnie przyzadzone. Do tego jeszcze trzeba sie jakos wyrózniac od konkurenta z naprzeciwka. To moim zdaniem sprawia, ze dodaje sie równiez potrawa tego niesamowitego charakteru, który odróznia je od potraw w innej restauracji. Ostatnimi czasy mozna jednak zaobserwowac spadek liczby restauracji we Francji. Przyczyna tego moze byc fakt skrócenia przerwy dla pracowników, którzy nie maja juz tak wiele czasu by zajechac do swojej ulubionej restauracji i decyduja sie na te polozone najblizej zakladu pracy. Na rynku sa równiez konkurencyjne fast foody, które równiez przyczyniaja sie do upadku typowych francuskich restauracji. Nie ma sie jednak co martwic. Jest to niewielki proces i z pewnoscia jest wystarczajaco duzo francuskich restauracji na rynku, które tak latwo nie dadza sie wygrysc.

ZIEMIA POD UPRAWĘ

W pierwszej połowie XIX w., w celu uzyskania ziemi pod uprawę, lasy wykarczowano. Wska­zują na to ślady pyłków zbóż i chwastów. Również dane paleośrodowiskowe z analiz osadów jeziornych potwierdzają zmiany składu i zasięgu lasów w wyniku działalności koloni­zatorów. Gajewski i in. (1985) analizowali dane pochodzące z trzech jezior w północ­no-zachodniej części stanu Wisconsin. Po 1850 r. znacznie zmalał udział pyłków drzew, co wskazuje na wylesienie. Jednocześnie wzrosła ilość pyłków traw i pojawiły się inne ślady świadczące o zaburzeniach równowagi w śro­dowisku na skutek rozprzestrzeniania się rol­nictwa. Badania prowadzone we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, wskazujące na wylesianie związane z europejskim osadnict­wem, omówił Davis (1984).

W STRONĘ ROZWOJU

Po wojnie domowej, w latach sześćdziesiątych XIX w., wykarczowano tylko 19,5 min akrów, a w siedemdziesiątych następne 49,3 min. Większość wylesień nastąpiła na wschodnim wybrzeżu, na południe od Wielkich Jezior. Whitney (1994) uważał, że do zaniku lasów przyczynił się rozwój rolnictwa (powstanie prywatnych gospodarstw), rozwój przemysłu drzewnego oraz zapotrzebowanie na drewno opałowe. Wszystkie trzy powody wystąpiły równocześnie (Williams, 1989). Wielu wczes­nych osadników było jednocześnie drwalami i rolnikami, a na farmach używali drewna do różnych celów, m.in. na opał i do budowy ogrodzeń. Korzystali z dobrodziejstw lasu w całkiem inny sposób niż Indianie. Szczególnie poszukiwane było drewno sosny wejmutki (Pinus strobus), m.in. do konstrukcji masztów. Z powodu wyczerpania się zasobów drewna \ w Anglii  do połowy j XVII w. rozwijał się eksport wyrobów przemys­łu drzewnego.